Ubytovací řád

Ustaveními tohoto ubytovacího řádu se musí řídit každý návštěvník komplexu Penzionu Pod Kaštany

 

Při přihlášení k pobytu se každý host musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) za účelem vedení evidence o pobytu v knize ubytovaných.

 

Hosté se můžou ubytovat od 16.00 hodin, pokud není čas předem dohodnut jinak.

 

Pokoj při odjezdu je třeba uvolnit nejpozději do 10.00 hodin.

 

Klíče od pokoje se vrací při odjezdu do rukou ubytovatele, nebo určení kontaktní osoby. Za ztrátu klíče od pokoje je účtovaná částka ve výši 250 Kč a klíče od vchodu 1000,-Kč.

 

Noční klid platí od 22.00 – 7.00 hodin. Host je povinen dodržovat v penzionu dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných.

 

Z bezpečnostního důvodu není vhodné nechat děti do 7 let v pokoji bez dozoru.

 

Host není oprávněn přemísťovat nábytek bez souhlasu ubytovatele.

 

Opouští-li host svůj pokoj, zavře všechny vodovodní uzávěry a zhasne světla, vypne všechny spotřebiče (televizor, atd.) a pokoj zamkne.

 

V pokoji není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících strojků, vysoušečů vlasů, masážních přístrojů), notebooků a nabíječek pro mobilní telefony a akumulátory do přenosných zařízení(fotoaparátů, diktafonů).

 

V celém penzionu, zejména na pokojích, je zakázáno kouřit a při porušení zákazu bude ubytovanému ukončen pobyt.

 

Vyskytnou-li se závady, host uvědomí ubytovatele, který tyto závady odstraní v co nejkratší době (dle jejich charakteru).

 

Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat protipožární, bezpečností, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.

 

Do prostor penzionu je zakázáno vnášet hořlaviny a chemikálie, včetně omamných látek a výbušnin.

 

Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradili poplatek za ubytování. V případě že host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit smluvní pokutu, a to dvojnásobek poplatku za ubytování za každou osobu a noc.

 

Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu poskytuje ubytovatel písemné potvrzení.

 

Za škody na majetku hosta, případně odcizených věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese ubytovatel žádnou odpovědnost. Majetek ubytovaných hostů není pojištěn.

 

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných, a nenese při běžném provozu odpovědnost za jejich zdraví. Zdraví ani život ubytovaných nejsou ubytovatelem pojištěny.

 

Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel nenese zodpovědnost. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů.

 

V případě onemocnění hosta bude ukončení ubytování řešeno individuálně dle naléhavosti zdravotního problému.

 

Porušení tohoto ubytovacího řádu má za následek vypovězení ubytování ubytovatelem bez nároku na vrácení zbylé části poplatku za ubytování.